PERSISTENT PULMONARY HYPERTENSION OF NEWBORN

\pəsˈɪstənt pˈʌlmənəɹi hˈa͡ɪpətənʃən ɒv njˈuːbɔːn], \pəsˈɪstənt pˈʌlmənəɹi hˈa‍ɪpətənʃən ɒv njˈuːbɔːn], \p_ə_s_ˈɪ_s_t_ə_n_t p_ˈʌ_l_m_ə_n_ə_ɹ_i h_ˈaɪ_p_ə_t_ə_n_ʃ_ə_n ɒ_v n_j_ˈuː_b_ɔː_n]\

Definitions of PERSISTENT PULMONARY HYPERTENSION OF NEWBORN

Word of the day

Haemopexiae

  • An order of diseases in which there is increased coagulability the blood. - Hyperinosis sanguinis.- Fuchs.
View More