PENAL COLONY

\pˈiːnə͡l kˈɒlənɪ], \pˈiːnə‍l kˈɒlənɪ], \p_ˈiː_n_əl k_ˈɒ_l_ə_n_ɪ]\

Definitions of PENAL COLONY

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More