PASSIVE AGGRESSIVE PERSONALITIES

\pˈasɪv ɐɡɹˈɛsɪv pˌɜːsənˈalɪtiz], \pˈasɪv ɐɡɹˈɛsɪv pˌɜːsənˈalɪtiz], \p_ˈa_s_ɪ_v ɐ_ɡ_ɹ_ˈɛ_s_ɪ_v p_ˌɜː_s_ə_n_ˈa_l_ɪ_t_i_z]\

Definitions of PASSIVE AGGRESSIVE PERSONALITIES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd