ORIGINALISM

\əɹˈɪd͡ʒɪnəlˌɪzəm], \əɹˈɪd‍ʒɪnəlˌɪzəm], \ə_ɹ_ˈɪ_dʒ_ɪ_n_ə_l_ˌɪ_z_ə_m]\

Definitions of ORIGINALISM

Sort: Oldest first
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More