OPERATIONALIST

\ˌɒpəɹˈe͡ɪʃənəlˌɪst], \ˌɒpəɹˈe‍ɪʃənəlˌɪst], \ˌɒ_p_ə_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n_ə_l_ˌɪ_s_t]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More