OFF ROAD MOTOR VEHICLE

\ˈɒf ɹˈə͡ʊd mˈə͡ʊtə vˈi͡əkə͡l], \ˈɒf ɹˈə‍ʊd mˈə‍ʊtə vˈi‍əkə‍l], \ˈɒ_f ɹ_ˈəʊ_d m_ˈəʊ_t_ə v_ˈiə_k_əl]\

Definitions of OFF ROAD MOTOR VEHICLE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd