NUMA DENIS FUSTEL DE COULANGES

\nˈuːmə dˈɛniz fˈʌstə͡l də kˈuːland͡ʒɪz], \nˈuːmə dˈɛniz fˈʌstə‍l də kˈuːland‍ʒɪz], \n_ˈuː_m_ə d_ˈɛ_n_i_z f_ˈʌ_s_t_əl d_ə k_ˈuː_l_a_n_dʒ_ɪ_z]\

Definitions of NUMA DENIS FUSTEL DE COULANGES

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner

Word of the day

Peragrate

  • To travel over or through.
View More