NOBLESSE OBLIGE

\nˈə͡ʊbləs əblˈa͡ɪd͡ʒ], \nˈə‍ʊbləs əblˈa‍ɪd‍ʒ], \n_ˈəʊ_b_l_ə_s ə_b_l_ˈaɪ_dʒ]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More