NOBLE-MINDEDNESS

\nˈə͡ʊbə͡lmˈa͡ɪndɪdnəs], \nˈə‍ʊbə‍lmˈa‍ɪndɪdnəs], \n_ˈəʊ_b_əl_m_ˈaɪ_n_d_ɪ_d_n_ə_s]\

Definitions of NOBLE-MINDEDNESS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More