MONETARY CONTROL ACT OF 1980 (MAC)

\mˈʌnɪtəɹi kəntɹˈə͡ʊl ˈakt ɒv nˈa͡ɪntiːnhˈʌndɹədən ˈe͡ɪti mˈak], \mˈʌnɪtəɹi kəntɹˈə‍ʊl ˈakt ɒv nˈa‍ɪntiːnhˈʌndɹədən ˈe‍ɪti mˈak], \m_ˈʌ_n_ɪ_t_ə_ɹ_i k_ə_n_t_ɹ_ˈəʊ_l ˈa_k_t ɒ_v n_ˈaɪ_n_t_iː_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n ˈeɪ_t_i__ m_ˈa_k]\

Definitions of MONETARY CONTROL ACT OF 1980 (MAC)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black