MINING GEOLOGY

\mˈa͡ɪnɪŋ d͡ʒɪˈɒləd͡ʒi], \mˈa‍ɪnɪŋ d‍ʒɪˈɒləd‍ʒi], \m_ˈaɪ_n_ɪ_ŋ dʒ_ɪ__ˈɒ_l_ə_dʒ_i]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Giulio Natta

  • Italian chemist noted for work on polymers (1903-1979)
View More