MINIMUM CONNECTING TIME

\mˈɪnɪməm kənˈɛktɪŋ tˈa͡ɪm], \mˈɪnɪməm kənˈɛktɪŋ tˈa‍ɪm], \m_ˈɪ_n_ɪ_m_ə_m k_ə_n_ˈɛ_k_t_ɪ_ŋ t_ˈaɪ_m]\

Definitions of MINIMUM CONNECTING TIME

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black