MILLER FISHER VARIANT OF GUILLAIN BARRE SYNDROME

\mˈɪlə fˈɪʃə vˈe͡əɹi͡ənt ɒv ɡˈɪle͡ɪn bˈɑː sˈɪndɹə͡ʊm], \mˈɪlə fˈɪʃə vˈe‍əɹi‍ənt ɒv ɡˈɪle‍ɪn bˈɑː sˈɪndɹə‍ʊm], \m_ˈɪ_l_ə f_ˈɪ_ʃ_ə v_ˈeə_ɹ_iə_n_t ɒ_v ɡ_ˈɪ_l_eɪ_n b_ˈɑː s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m]\

Definitions of MILLER FISHER VARIANT OF GUILLAIN BARRE SYNDROME

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Glycolytic ferment

  • A sugar-digesting ferment.
View More