MILDNESS

\mˈa͡ɪldnəs], \mˈa‍ɪldnəs], \m_ˈaɪ_l_d_n_ə_s]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More