META ANALYSIS [PUBLICATION TYPE]

\mˈɛtəɹ ɐnˈaləsˌɪs pˌʌblɪkˈe͡ɪʃən tˈa͡ɪp], \mˈɛtəɹ ɐnˈaləsˌɪs pˌʌblɪkˈe‍ɪʃən tˈa‍ɪp], \m_ˈɛ_t_ə_ɹ ɐ_n_ˈa_l_ə_s_ˌɪ_s__ p_ˌʌ_b_l_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n t_ˈaɪ_p]\

Definitions of META ANALYSIS [PUBLICATION TYPE]

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd