MEMO BILL OF LADING (B/L)

\mˈɛmə͡ʊ bˈɪl ɒv lˈe͡ɪdɪŋ bˈiː slˈaʃ ˈɛl], \mˈɛmə‍ʊ bˈɪl ɒv lˈe‍ɪdɪŋ bˈiː slˈaʃ ˈɛl], \m_ˈɛ_m_əʊ b_ˈɪ_l ɒ_v l_ˈeɪ_d_ɪ_ŋ__ b_ˈiː s_l_ˈa_ʃ ˈɛ_l]\

Definitions of MEMO BILL OF LADING (B/L)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

Gemming

  • of Gem
View More