MASTER DATA MANAGEMENT (MDM)

\mˈastə dˈe͡ɪtə mˈanɪd͡ʒmənt ˌɛmdˌiːˈɛm], \mˈastə dˈe‍ɪtə mˈanɪd‍ʒmənt ˌɛmdˌiːˈɛm], \m_ˈa_s_t_ə d_ˈeɪ_t_ə m_ˈa_n_ɪ_dʒ_m_ə_n_t__ ˌɛ_m_d_ˌiː__ˈɛ_m]\

Definitions of MASTER DATA MANAGEMENT (MDM)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

Livingston vs. Jefferson

  • (See Batture Cases.)
View More