MAGNESIAE HYPOCARBONAS

\maɡnˈiːzɪˌiː hˌa͡ɪpə͡ʊkɑːbˈə͡ʊnəz], \maɡnˈiːzɪˌiː hˌa‍ɪpə‍ʊkɑːbˈə‍ʊnəz], \m_a_ɡ_n_ˈiː_z_ɪ__ˌiː h_ˌaɪ_p_əʊ_k_ɑː_b_ˈəʊ_n_ə_z]\

Definitions of MAGNESIAE HYPOCARBONAS

Sort: Oldest first
 
  • M. carbonas -m. Subcarbonas, M. carbonas-m. Vitriolicum, Magmesiae; sulphas.
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison