MAGNA MATER

\mˈaɡnə mˈe͡ɪtə], \mˈaɡnə mˈe‍ɪtə], \m_ˈa_ɡ_n_ə m_ˈeɪ_t_ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Giulio Natta

  • Italian chemist noted for work on polymers (1903-1979)
View More