LYCOPERSICUM ESCULENTUM

\lˈa͡ɪkə͡ʊpəsˌɪkəm ˌɛskjʊlˈɛntəm], \lˈa‍ɪkə‍ʊpəsˌɪkəm ˌɛskjʊlˈɛntəm], \l_ˈaɪ_k_əʊ_p_ə_s_ˌɪ_k_ə_m ˌɛ_s_k_j_ʊ_l_ˈɛ_n_t_ə_m]\

Definitions of LYCOPERSICUM ESCULENTUM

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison