LOWLAND BURROWING TREEFROG

\lˈə͡ʊlənd bˈʌɹə͡ʊɪŋ tɹˈiːfɹɒɡ], \lˈə‍ʊlənd bˈʌɹə‍ʊɪŋ tɹˈiːfɹɒɡ], \l_ˈəʊ_l_ə_n_d b_ˈʌ_ɹ_əʊ_ɪ_ŋ t_ɹ_ˈiː_f_ɹ_ɒ_ɡ]\

Definitions of LOWLAND BURROWING TREEFROG

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Cryptobranchus Alleganiensis

  • large salamander of North American rivers and streams
View More