LONG PILLOW

\lˈɒŋ pˈɪlə͡ʊ], \lˈɒŋ pˈɪlə‍ʊ], \l_ˈɒ_ŋ p_ˈɪ_l_əʊ]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Anne Dudley Bradstreet

  • poet colonial America (born in England) (1612-1672)
View More