LL D05139A

\ˌɛlˈɛl dˈiː zˈi͡əɹə͡ʊfˈa͡ɪv wˈɒnθɹˈiːnˈa͡ɪn ˈe͡ɪ], \ˌɛlˈɛl dˈiː zˈi‍əɹə‍ʊfˈa‍ɪv wˈɒnθɹˈiːnˈa‍ɪn ˈe‍ɪ], \ˌɛ_l_ˈɛ_l d_ˈiː z_ˈiə_ɹ_əʊ_f_ˈaɪ_v_ w_ˈɒ_n_θ_ɹ_ˈiː__n_ˈaɪ_n ˈeɪ]\

Definitions of LL D05139A

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

loading zone

  • a stop where carriers can be loaded and unloaded
View More