LIQUOR AMMONIAE SUBCARBONATIS

\lˈɪkəɹ amˈə͡ʊnɪˌiː sˌʌbkɑːbənˈɑːtiz], \lˈɪkəɹ amˈə‍ʊnɪˌiː sˌʌbkɑːbənˈɑːtiz], \l_ˈɪ_k_ə_ɹ a_m_ˈəʊ_n_ɪ__ˌiː s_ˌʌ_b_k_ɑː_b_ə_n_ˈɑː_t_i_z]\

Definitions of LIQUOR AMMONIAE SUBCARBONATIS

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison