LIMOSIS CARDIALGIA MORDENS

\lɪmˈə͡ʊsɪs kˌɑːdɪˈald͡ʒə mˈɔːdənz], \lɪmˈə‍ʊsɪs kˌɑːdɪˈald‍ʒə mˈɔːdənz], \l_ɪ_m_ˈəʊ_s_ɪ_s k_ˌɑː_d_ɪ__ˈa_l_dʒ_ə m_ˈɔː_d_ə_n_z]\

Definitions of LIMOSIS CARDIALGIA MORDENS

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More