KIRSTEN MURINE SARCOMA VIRUS

\kˈɜːstən mjˈʊɹiːn sɑːkˈə͡ʊmə vˈa͡ɪɹəs], \kˈɜːstən mjˈʊɹiːn sɑːkˈə‍ʊmə vˈa‍ɪɹəs], \k_ˈɜː_s_t_ə_n m_j_ˈʊ_ɹ_iː_n s_ɑː_k_ˈəʊ_m_ə v_ˈaɪ_ɹ_ə_s]\

Definitions of KIRSTEN MURINE SARCOMA VIRUS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

misdeliver

  • deliver to the wrong address
View More