JUMPING GENE

\d͡ʒˈʌmpɪŋ d͡ʒˈiːn], \d‍ʒˈʌmpɪŋ d‍ʒˈiːn], \dʒ_ˈʌ_m_p_ɪ_ŋ dʒ_ˈiː_n]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More