JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES

\d͡ʒˈiːn ˈɔːɡʌst dəmɪnˈiːk ɪnɡɹˈɛz], \d‍ʒˈiːn ˈɔːɡʌst dəmɪnˈiːk ɪnɡɹˈɛz], \dʒ_ˈiː_n ˈɔː_ɡ_ʌ_s_t d_ə_m_ɪ_n_ˈiː_k ɪ_n_ɡ_ɹ_ˈɛ_z]\

Definitions of JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd