INTERMEDIATE SEGMENT OF A CILIUM

\ˌɪntəmˈiːdi͡ət sˈɛɡmənt əvə sˈɪli͡əm], \ˌɪntəmˈiːdi‍ət sˈɛɡmənt əvə sˈɪli‍əm], \ˌɪ_n_t_ə_m_ˈiː_d_iə_t s_ˈɛ_ɡ_m_ə_n_t ə_v_ə s_ˈɪ_l_iə_m]\

Definitions of INTERMEDIATE SEGMENT OF A CILIUM

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe