INTERMEDIA LIGAMENTALIA SEU NERVEA

\ˌɪntəmˈiːdiːə lˌɪɡəmˌɛntˈe͡ɪli͡ə sjˈuː nˈɜːvi͡ə], \ˌɪntəmˈiːdiːə lˌɪɡəmˌɛntˈe‍ɪli‍ə sjˈuː nˈɜːvi‍ə], \ˌɪ_n_t_ə_m_ˈiː_d_iː__ə l_ˌɪ_ɡ_ə_m_ˌɛ_n_t_ˈeɪ_l_iə s_j_ˈuː n_ˈɜː_v_iə]\

Definitions of INTERMEDIA LIGAMENTALIA SEU NERVEA

Sort: Oldest first
 
  • Inscriptiones tendineae musculorum.
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison