INTERCHANGEABLENESS

\ˌɪntət͡ʃˈe͡ɪnd͡ʒəbə͡lnəs], \ˌɪntət‍ʃˈe‍ɪnd‍ʒəbə‍lnəs], \ˌɪ_n_t_ə_tʃ_ˈeɪ_n_dʒ_ə_b_əl_n_ə_s]\

Definitions of INTERCHANGEABLENESS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More