INTEL 8751

\ˈɪntɛl ˈe͡ɪt θˈa͡ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən fˈɪftiwˈɒn], \ˈɪntɛl ˈe‍ɪt θˈa‍ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən fˈɪftiwˈɒn], \ˈɪ_n_t_ɛ_l ˈeɪ_t θ_ˈaʊ_z_ə_n_d s_ˈɛ_v_ə_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n f_ˈɪ_f_t_i_w_ˈɒ_n]\
Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe

Word of the day

defurfuration

  • The formation and shedding of fine, branlike scales from skin. [Lat.]
View More