INFLAMMATORY PULMONARY PSEUDOTUMORS

\ɪnflˈamətəɹˌi pˈʌlmənəɹi sˈuːdə͡ʊtjˌuːməz], \ɪnflˈamətəɹˌi pˈʌlmənəɹi sˈuːdə‍ʊtjˌuːməz], \ɪ_n_f_l_ˈa_m_ə_t_ə_ɹ_ˌi p_ˈʌ_l_m_ə_n_ə_ɹ_i s_ˈuː_d_əʊ_t_j_ˌuː_m_ə_z]\

Definitions of INFLAMMATORY PULMONARY PSEUDOTUMORS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd