INFLAMMATORY PULMONARY PSEUDOTUMOR

\ɪnflˈamətəɹˌi pˈʌlmənəɹi sˈuːdə͡ʊtjˌuːmə], \ɪnflˈamətəɹˌi pˈʌlmənəɹi sˈuːdə‍ʊtjˌuːmə], \ɪ_n_f_l_ˈa_m_ə_t_ə_ɹ_ˌi p_ˈʌ_l_m_ə_n_ə_ɹ_i s_ˈuː_d_əʊ_t_j_ˌuː_m_ə]\

Definitions of INFLAMMATORY PULMONARY PSEUDOTUMOR

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd