IL 1 BETA CONVERTING ENZYME

\ˌa͡ɪˈɛl wˈɒn bˈiːtə kənvˈɜːtɪŋ ˈɛnza͡ɪm], \ˌa‍ɪˈɛl wˈɒn bˈiːtə kənvˈɜːtɪŋ ˈɛnza‍ɪm], \ˌaɪ_ˈɛ_l w_ˈɒ_n b_ˈiː_t_ə k_ə_n_v_ˈɜː_t_ɪ_ŋ ˈɛ_n_z_aɪ_m]\

Definitions of IL 1 BETA CONVERTING ENZYME

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

cinereum

  • see stratum zonale
View More