HOLDING CELL

\hˈə͡ʊldɪŋ sˈɛl], \hˈə‍ʊldɪŋ sˈɛl], \h_ˈəʊ_l_d_ɪ_ŋ s_ˈɛ_l]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

blash

  • blash, n. watery stuff.--adj. BLASH'Y. [Scot.]
View More