HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

\hi͡əɹˈə͡ʊɪkə pjˈuːblə də zˌaɹɐɡˈə͡ʊzə], \hi‍əɹˈə‍ʊɪkə pjˈuːblə də zˌaɹɐɡˈə‍ʊzə], \h_iə_ɹ_ˈəʊ_ɪ_k_ə p_j_ˈuː_b_l_ə d_ə z_ˌa_ɹ_ɐ_ɡ_ˈəʊ_z_ə]\

Definitions of HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Coannex

  • To annex with something else.
View More