HEAVY CHAIN MU SWITCH REGION

\hˈɛvi t͡ʃˈe͡ɪn mˈuː swˈɪt͡ʃ ɹˈiːd͡ʒən], \hˈɛvi t‍ʃˈe‍ɪn mˈuː swˈɪt‍ʃ ɹˈiːd‍ʒən], \h_ˈɛ_v_i tʃ_ˈeɪ_n m_ˈuː s_w_ˈɪ_tʃ ɹ_ˈiː_dʒ_ə_n]\

Definitions of HEAVY CHAIN MU SWITCH REGION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd