GREATER WING OF THE SPHENOID BONE

\ɡɹˈe͡ɪtə wˈɪŋ ɒvðə sfˈɛnɔ͡ɪd bˈə͡ʊn], \ɡɹˈe‍ɪtə wˈɪŋ ɒvðə sfˈɛnɔ‍ɪd bˈə‍ʊn], \ɡ_ɹ_ˈeɪ_t_ə w_ˈɪ_ŋ ɒ_v_ð_ə s_f_ˈɛ_n_ɔɪ_d b_ˈəʊ_n]\

Definitions of GREATER WING OF THE SPHENOID BONE

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe