GOTA CANAL

\ɡˈə͡ʊtə kənˈal], \ɡˈə‍ʊtə kənˈal], \ɡ_ˈəʊ_t_ə k_ə_n_ˈa_l]\

Definitions of GOTA CANAL

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University

Word of the day

Agave Cantala

  • Philippine plant yielding a hard fibre used in making coarse twine
View More