GENU OF THE CORPUS CALLOSUM

\d͡ʒˈɛnuː ɒvðə kˈɔːpəs kˈalɒsəm], \d‍ʒˈɛnuː ɒvðə kˈɔːpəs kˈalɒsəm], \dʒ_ˈɛ_n_uː ɒ_v_ð_ə k_ˈɔː_p_ə_s k_ˈa_l_ɒ_s_ə_m]\

Definitions of GENU OF THE CORPUS CALLOSUM

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe