FULL CONTAINER LOAD (FCL)

\fˈʊl kəntˈe͡ɪnə lˈə͡ʊd ˌɛfsˌiːˈɛl], \fˈʊl kəntˈe‍ɪnə lˈə‍ʊd ˌɛfsˌiːˈɛl], \f_ˈʊ_l k_ə_n_t_ˈeɪ_n_ə l_ˈəʊ_d__ ˌɛ_f_s_ˌiː__ˈɛ_l]\

Definitions of FULL CONTAINER LOAD (FCL)

Sort: Oldest first

Word of the day

Gentilly

  • In a gentle or hoble manner; frankly.
View More