FIBROUS DYSPLASIA OF BONE

\fˈɪbɹəs dɪsplˈe͡ɪzi͡əɹ ɒv bˈə͡ʊn], \fˈɪbɹəs dɪsplˈe‍ɪzi‍əɹ ɒv bˈə‍ʊn], \f_ˈɪ_b_ɹ_ə_s d_ɪ_s_p_l_ˈeɪ_z_iə_ɹ ɒ_v b_ˈəʊ_n]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd