FIBER OPTIC INTERREPEATER LINK

\fˈa͡ɪbəɹ ˈɒptɪk ɪntˈɜː ɹɪpˈiːtə lˈɪŋk], \fˈa‍ɪbəɹ ˈɒptɪk ɪntˈɜː ɹɪpˈiːtə lˈɪŋk], \f_ˈaɪ_b_ə_ɹ ˈɒ_p_t_ɪ_k ɪ_n_t_ˈɜː ɹ_ɪ_p_ˈiː_t_ə l_ˈɪ_ŋ_k]\

Definitions of FIBER OPTIC INTERREPEATER LINK

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe