EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY

\jˌʊ͡əɹəpˈi͡ən ɐtˈɒmɪk ˈɛnəd͡ʒi kəmjˈuːnɪtˌi], \jˌʊ‍əɹəpˈi‍ən ɐtˈɒmɪk ˈɛnəd‍ʒi kəmjˈuːnɪtˌi], \j_ˌʊə_ɹ_ə_p_ˈiə_n ɐ_t_ˈɒ_m_ɪ_k ˈɛ_n_ə_dʒ_i k_ə_m_j_ˈuː_n_ɪ_t_ˌi]\

Definitions of EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd