ESSENTIA MYRISTICAE MOSCHATAE

\ɛsˈɛnʃə mˈa͡ɪɹɪstˌɪkiː mˈɒst͡ʃɐtˌiː], \ɛsˈɛnʃə mˈa‍ɪɹɪstˌɪkiː mˈɒst‍ʃɐtˌiː], \ɛ_s_ˈɛ_n_ʃ_ə m_ˈaɪ_ɹ_ɪ_s_t_ˌɪ_k_iː m_ˈɒ_s_tʃ_ɐ_t_ˌiː]\

Definitions of ESSENTIA MYRISTICAE MOSCHATAE

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison