ENVIRONMENTAL SCIENCE

\ɛnvˌa͡ɪɹənmˈɛntə͡l sˈa͡ɪ͡əns], \ɛnvˌa‍ɪɹənmˈɛntə‍l sˈa‍ɪ‍əns], \ɛ_n_v_ˌaɪ_ɹ_ə_n_m_ˈɛ_n_t_əl s_ˈaɪə_n_s]\

Definitions of ENVIRONMENTAL SCIENCE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd