ENV PROTEIN GP120, HIV

\ˈɛnv pɹˈə͡ʊtiːn d͡ʒˌiːpˈiː wˈɒnhˈʌndɹədən twˈɛnti], \ˈɛnv pɹˈə‍ʊtiːn d‍ʒˌiːpˈiː wˈɒnhˈʌndɹədən twˈɛnti], \ˈɛ_n_v p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n dʒ_ˌiː_p_ˈiː w_ˈɒ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n t_w_ˈɛ_n_t_i]\

Definitions of ENV PROTEIN GP120, HIV

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Glycolytic ferment

  • A sugar-digesting ferment.
View More