ENDOSPORE FORMING BACTERIA

\ˈɛndə͡ʊspˌɔː fˈɔːmɪŋ baktˈi͡əɹɪə], \ˈɛndə‍ʊspˌɔː fˈɔːmɪŋ baktˈi‍əɹɪə], \ˈɛ_n_d_əʊ_s_p_ˌɔː f_ˈɔː_m_ɪ_ŋ b_a_k_t_ˈiə_ɹ_ɪ__ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

textus

  • A tissue.
View More