ELODEA CANADENSIS

\ɪlˈə͡ʊdi͡ə kanˈadənsˌɪs], \ɪlˈə‍ʊdi‍ə kanˈadənsˌɪs], \ɪ_l_ˈəʊ_d_iə k_a_n_ˈa_d_ə_n_s_ˌɪ_s]\

Definitions of ELODEA CANADENSIS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

motor oculi

  • The third cranial nerve, nervus oculomotorius.
View More